ART D – Grafický ateliér Černý s. r. o.

Book-Maker - softwarová aplikace sloužící k vytvoření Vaší fotoknihy, fotoalba či fotokalendáře.

Obchodní podmínky

I. Obecně

Veškeré obchody uskutečněné prostřednictvím tohoto systému se řídí ustanoveními čs. právního řádu a mezinárodními úmluvami, nejsou-li upraveny těmito obchodními podmínkami.

II. Systém

Provozovatel, prostřednictvím internetového softwarového systému M Photo provozovaného na internetové stránce www.book-maker.cz poskytuje zákazníkovi nástroj na vytváření podoby budoucího produktu, a to tak, že si zákazník může prostřednictvím této internetové stránky (webu) bezúplatně stáhnout software do svého počítače (dále jen „systém“). Prostřednictvím software si zákazník vytvoří sám produkt (fotokniha, fotoalbum, sešit apod.) a opětovným odesláním na výše uvedený web objedná u provozovatele finální výrobu (vytištění) jím objednaného produktu. Systém smí být použit zákazníkem výhradně jen pro vytváření provozovatelem nabízených produktů. Je přísně zakázáno pokoušet se tento software měnit, nebo do něho programově zasahovat, či ho jakkoliv kompilovat

Provozovatel prohlašuje, že nebude osobní data zákazníků prodávat či poskytovat třetím osobám bez jejich souhlasu, ani tato osobní data nepoužije pro komerční nabídku související s nabídkou svých produktů či služeb poskytovaných, ať již prostřednictvím systému, či jinak.

III. Vymezení pojmů

Provozovatel je obchodní společností, která je na základě licenční smlouvy uzavřené s firmou Xerox držitelem licenčních práv k systému a je oprávněn k jejich dalšímu využití v rozsahu nejméně jím umožňovaném těmito obchodními podmínkami. Zákazníkem se rozumí osoba připojená na adresu systému, využívající aktivně produkty nabízené v systému. Software se rozumí počítačový program, který je bezúplatně přístupný na internetových stránkách www.book-maker.cz, jehož prostřednictvím si zákazník sám může graficky zpracovat návrh produktu a odeslat provozovateli objednávku na jeho finální výrobu.

Produktem se rozumí jakýkoliv výrobek, jehož zhotovení nabízí provozovatel na internetových stránkách www.book-maker.cz na základě graficky zpracovaného návrhu zákazníkem. Objednávkou se rozumí individuální požadavek zákazníka na fyzickou výrobu produktu vytvořeného zákazníkem za pomocí software. V této objednávce je již systémem automaticky vypočtena cena objednávaného produktu. Zákazník obdrží v termínu stanoveném pro ten který produkt od provozovatele informaci, zda a v jakém čase bude jeho objednávka realizována. V případě, že je možno objednávku vyřídit, podléhá další postup ustanovením těchto obchodních podmínek o koupi. Dodáním produktu se rozumí způsob jakým si zákazník objednaný produkt od provozovatele odebere. Produkt lze odebrat buď přímo v provozovně provozovatele, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách www.book-maker.cz oproti úhradě ceny, nebo zaslat na adresu zákazníkem uvedenou v objednávce (pošta, kurýr…). Za zaslání (pokud si zákazník zvolil takový způsob dodání) bude vždy připočtena cena účtovaná dodavatelem těchto služeb.

IV. Užívání systému, kupní smlouva

Užívání systému není podmíněno registrací. Zákazník aktivně získává informace v systému zařazené, je oprávněn k bezplatnému stáhnutí software do svého počítače, registrace, resp. identifikace zákazníka proběhne objednáním některého z produktů zařazených v systému. Zákazník je oprávněn rovněž zasílat provozovateli požadavky na produkty do systému nezařazené. V případě, že zákazník projeví zájem, budou mu. zasílány provozovatelem zprávy o zajímavých novinkách zařazených do systému, případných slevách produktů nabízených v systému apod. Odeslání objednávky zákazníkem provozovateli je považováno za závaznou objednávku, kterou zákazník akceptuje dodací a platební podmínky provozovatele, což se považuje za uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 53 občanského zákoníku v platné znění.

V. Cena

Aktuální ceny uvedené na internetové stránce www.book-maker.cz ke dni provedení objednávky jsou vždy uváděné včetně DPH. K těmto cenám je provozovatel oprávněn připočíst pouze cenu za zaslání produktu, pokud si zákazník zvolil takový způsob dodání.

VI. Dodací lhůta

Všechny objednávky zákazníků jsou zpracovávány provozovatelem s maximální pečlivostí v co nejkratší možné lhůtě, resp. ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky provozovatelem zákazníkovi. Dojde-li k prodlení s dodáním produktu delším než 10 pracovních dnů, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy zásadně až po uplynutí této lhůty. Jakékoli další nároky, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny.

VII. Storno podmínky

Stornování, resp. zrušení již provozovatelem potvrzené objednávky je možné pouze na základě žádosti zákazníka prokazatelně zaslané provozovateli do dvou hodin po takovém potvrzení objednávky.

VIII. Odpovědnost, reklamace

Odpovědnost provozovatele se řídí obecnými ustanoveními z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. Případnou vadu, která zásadně ovlivňuje funkčnost produktu, a která vznikla prokazatelně před převzetím produktu zákazníkem, odstraní provozovatel po převzetí takto reklamovaného produktu od zákazníka v co možná nejkratší době, a to na svoje náklady, je-li tato reklamace provedena do sedmi dnů, od převzetí dodaného produktu. Záruka na produkt činí 24 měsíců od okamžiku dodání a převzetí produktu zákazníkem.

IX. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy může účastník odstoupit, jen v případech stanovených zákonem. Oprávněným odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. V takovém případě, je zákazník povinen vrátit produkt do 7 dnů od odstoupení provozovateli v neporušeném stavu a dále uhradit náklady vzniklé na jeho vrácení (výrobky odeslané na dobírku není provozovatel povinen převzít).

Vzhledem k povaze plnění a s odvoláním se na ust. § 57 odst. 8 z. č. 40/1964 Sb. (nelze odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí) nelze využít ustanovení § 57 odst. 7 z. č. 40/1964 Sb.: Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. ,

X. Upozornění

Neuvede-li zákazník svoje pravé identifikační údaje , vystavuje se nebezpečí, že produkt mu nebude dodán včas a jím zvoleným způsobem.

Provozovatel neodpovídá za obsah objednaného produktu. Zákazník sám odpovídá za případné zneužití autorských práv, která jsou s tiskem produktu spojena.

XI. Vyšší moc

Nastane-li objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost (vyšší moc), která provozovateli brání dočasně nebo trvale v plnění, prodlužuje se o dobu kdy tyto okolnosti trvají, lhůta k plnění provozovatele. V případě, že tyto okolnosti nastanou, neodpovídá provozovatel za případné škody v této příčinné souvislosti vzniklé.

XII. Data

Data zaslaná zákazníkem provozovateli v souvislosti s objednávkou, byť osobní, se nepovažují za utajovaná, provozovatel je po úhradě ceny zákazníkem a po uplynutí doby pro případnou reklamaci bez odkladů smaže. Případné opakované objednávky zákazníka stejného produktu, ať už z jakéhokoli důvodu zákazníkem požadované, vyžadují tudíž opakované zaslání zpracovaného návrhu provozovateli.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.7.2008. Provozovatel je oprávněn je měnit. Jejich aktuální znění je vždy přístupné na internetových stránkách www.book-maker.cz

ART D – Grafický atelier Černý s. r. o.

Art D – Grafický atelier Černý s. r. o.

se sídlem: Kladno, Kubelkova 2510
IČ: 25630911
DIČ: CZ25630911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 56343 bankovní spojení: Komerční banka, Praha 4, č. ú: 43-7957940287/0100

dále jen jako „provozovatel

vydává v souladu s ust. § 273 odst. 1, z. č.: 513/1991 Sb., v platném znění tyto

všeobecné obchodní podmínky pro uživatele systému Book-Maker.

© 2008-2009 ART-D s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Jaroslav Beran

Grafické studio ART-D Digitální tisk ART-D Ofsetový tisk ART-D Velkoplošný tisk ART-D Prezentační systémy Hlavolamy a deskové hry Obchodní podmínky Webmaster / Jaroslav Beran